Sinds 1961: alles op voorraad voor brommer, scooter en motor
Zoek op artikel of artikelnummer
Winkelmandje
Categorie├źn

Algemene voorwaarden Leertouwer Bromfietsen B.V.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
De besloten vennootschap Leertouwer Bromfietsen B.V. in de hoedanigheid van:

  • De verkoper: degene die ingevolge overeenkomst een nieuw of gebruikt motorrijwiel danwel onderdelen of toebehoren verkoopt;
  • De reparateur: degene in dienst van Leertouwer Bromfietsen B.V. die met betrekking tot een motorrijwiel en/of onderdelen en toebehoren daar voor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;
  • De importeur: degene die exclusief gerechtigd is bromfietsen en onderdelen van het merk Jincheng in Nederland op
  • De overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuw of gebruikt motorrijwiel danwel de onderdelen en toebehoren daarvoor;
  • Koper: degene die ingevolge overeenkomst een nieuw of gebruikt motorrijwiel danwel onderdelen en toebehoren koopt;
  • De opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden;
  • De dealer: degene die ingevolge een schriftelijke overeenkomst met de importeur is aangewezen als verkooppunt voor Jincheng bromfietsen en onderdelen;
  • De helpdesk: Telefonische vraagbaak die door derden onder het gangbare telefoontarief kan worden geraadpleegd door telefoonnummer 035 60 12106 te bellen.


Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de verkoper en koper gesloten overeenkomsten respectievelijk alle door de opdrachtgever aan de reparateur verstrekte opdrachten.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn.
Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van koper/opdrachtgever/dealer prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij koper/opdrachtgever/dealer schriftelijk uitdrukkelijk heeft bevestigd dan diens voorwaarden prevaleren.
Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen partijen totstandgekomen overeenkomst.

HELPDESK

Artikel 3 De helpdesk

Verkoper beschikt over een telefonische helpdesk waar eenvoudige vragen zoals advies omtrent het gebruik en/of montage van een bij verkoper gekocht onderdeel, de prijs en voorradigheid van een artikel aan een reparateur kunnen worden voorgelegd.
De reparateur zal zich inspannen de gevraagde ondersteuning te bieden dan wel te zorgen voor een adequate beantwoording van vragen omtrent het gebruik van een bij verkoper gekocht onderdeel.
Het opvolgen van de adviezen geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van het gegeven advies en de (de gevolgen van) het opvolgen daarvan.
Met betrekking tot de aanwezigheid van een bepaald onderdeel kan nimmer de garantie worden gegeven dat het betreffende onderdeel nog aanwezig is op het moment dat koper
    
daadwerkelijk in de winkel verschijnt. Verkoper aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.


IMPORTEUR JINCHENG BROMFIETSEN EN ONDERDELEN.

Artikel 4 Import Jincheng bromfietsen en onderdelen.

Verkoper is importeur en derhalve exclusief gerechtigd bromfietsen en onderdelen van het merk Jincheng in Nederland op de markt te brengen zowel door middel van directe verkoop als door middel van door hem bij schriftelijke overeenkomst aan te stellen dealers. Verkoper/importeur zorgt voor de afwikkeling van de garantieclaims met betrekking tot de door hem geleverde bromfietsen en onderdelen onder voorwaarden als omschreven in artikel 20.


KOOP EN VERKOOP

Algemeen

Artikel 5 Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen, zowel afzonderlijk als in prijslijsten gedaan, zijn onherroepelijk, tenzij zij een termijn voor de termijn voor de aanvaarding inhouden.

Artikel 6 Koopprijs en prijsverhoging

Een overeengekomen prijs is bindend.
Indien na het sluiten van de overeenkomst, doch voor de uitvoering daarvan, prijsverhogende omstandigheden optreden waarop verkoper redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, bijvoorbeeld: wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen, prijsverhoging van materialen, stijging van werkgeverslasten of overheidsmaatregelen zoals de verhoging van het BTW- tarief, is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Ingeval van prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Indien geen koopprijs is overeengekomen is de koper een redelijke prijs verschuldigd. Bij vaststelling hiervan wordt rekening gehouden met de prijzen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst in de branche voor de betreffen de zaak worden gehanteerd.

Artikel 7 Levertijd, overmacht

Eventueel overeengekomen levertijden zijn bindend
De in lid 1 van dit artikel bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke de verkoper door overmacht is gehinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
Van overmacht aan de zijde van verkoper is sprake indien de verkoper na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan, te voldoen ten gevolge van oorzaken die buiten zijn schuld of risicosfeer zijn ontstaan, waaronder onder andere wordt verstaan overschrijding van leveringstermijnen door fabrikanten en /of importeurs.
Indien de nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas wanneer de verkoper in verzuim is. Verzuim treedt in nadat de verkoper daartoe door de koper in gebreke is gesteld.

Artikel 8 Risico

De verkochte zaken zijn tot het tijdstip van feitelijke aflevering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te ruilen zaken worden pas eigendom van verkoper zodra de feitelijke aflevering daarvan aan hem heeft plaatsgehad. Tot dat tijdstip zijn de in te ruilen zaken voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

Zolang de koper zijn betalingverplichtingen niet of niet volledig heeft verricht, blijven de zaken eigendom van de verkoper. In dat geval is de verkoper bevoegd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, deze terug te nemen.
Koper zal zolang geen algehele betaling van de zaken heeft plaatsgehad deze niet mogen vervreemden, verpanden, belenen of uitlenen of op welke titel dan ook uit zijn macht brengen.

Verkoop bromfietsen

Artikel 10 verkoop nieuwe en gebruikte bromfietsen

De prijzen van nieuwe bromfietsen als vermeld in de showroom zijn exclusief kosten rijklaar maken.
De prijzen van gebruikte bromfietsen zijn in beginsel inclusief een standaard afleveringsbeurt (doorsmeren en zonodig afstellen), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Op gebruikte bromfietsen is geen garantie van toepassing, tenzij dit op de factuur wordt vermeld.

Artikel 11 Bromfietsverzekering

Het is mogelijk een bromfiets door tussenkomst van verkoper te verzekeren.
De premie dient bij het afsluiten contant te worden voldaan.
Koper dient de op het polisblad opgenomen gegevens, zoals persoonlijke gegevens, soort verzekering (WA, All Risks) en het verzekerd object (merk, type, schakel/automaat), alvorens zich op de openbare weg te begeven nauwkeurig na te gaan. Indien koper de openbare weg betreedt wordt hij/zij geacht akkoord te zijn met hetgeen op het polisblad is vermeld en zijn de gevolgen van eventuele onjuistheden op het polisblad voor zijn/haar eigen rekening en risico.
Koper dient na het aflopen van de in het polisblad genoemde datum zelf voor tijdige opzegging of verlenging van de verzekering zorgt te dragen.

Verkoop van onderdelen

Artikel 12 Gebruik en garantie

1. Onderdelen die niet conform de bij de bromfiets behorende- en aan de Nederlandse typegoedkeuring verbonden specificaties zijn gemaakt en/of die gevolgen kunnen hebben voor de snelheid c.q. het vermogen van de bromfiets en/of niet in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten, mogen slechts worden gemonteerd indien de betreffende bromfiets niet op de openbare weg wordt gebruikt/bereden maar op een daarvoor bestemd racecircuit. Bij de lid 1 genoemde onderdelen wordt door verkoper geen garantie afgegeven met betrekking tot de door montage extra te behalen snelheid c.q. vermogen, aangezien dit afhangt van meerder factoren.
Indien koper/opdrachtgever in strijd met lid 1 handelt is hij/zij in overtreding en zijn alle gevolgen, waaronder verzekeringstechnische- en strafrechtelijke-, voor zijn/haar eigen rekening en risico. Verkoper aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
Op gebruikte onderdelen wordt geen garantie verstrekt, tenzij dit op de factuur wordt vermeld.

Artikel 13 Verzending onderdelen per post

Onderdelen kunnen tegen vooruitbetaling aan koper worden verzonden. De verzendkosten bedragen € 6,50 tot een gewicht van 10 kg, grotere partijen en/of producten met hoger gewicht worden in overleg bepaald.
Koper kan de onderdelen per mail of via de website bestellen onder vermelding van alle benodigde adresgegevens, een telefoonnummer waar koper overdag is te bereiken en indien mogelijk het type en bouwjaar van de bromfiets.
     
Telefonisch worden geen bestellingen aangenomen.
Verkoper zal de onderdelen –indien voorradig- de zelfde dag, danwel zo spoedig mogelijk verzenden, zodra de betaling binnen is, indien het product onverhoopt niet meer verkrijgbaar is wordt het geld teruggestort. De verzendkosten worden gedragen door koper.
Indien koper de onderdelen zonder geldige reden retourneert, niet in ontvangst neemt of het pakket onbestelbaar blijkt, zijn de kosten verbonden aan het retourneren en overige eventueel door de PTT berekende extra kosten voor rekening van koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Reparatie en onderhoud

Artikel 14 de opdracht

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling of schriftelijk gegeven.
Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt. Reparateur repareert alleen bromfietsen die bij hem door opdrachtgever zijn aangeschift

Artikel 15 Prijsopgave en termijn

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht een prijsopgave van de werkzaamheden verlangen, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn binden de reparateur niet, tenzij een vaste prijs en/of termijn is/zijn overeengekomen.

Artikel 16 Taxatiekosten

De taxatiekosten bedragen 10% van het schadebedrag.
Indien de bromfiets door reparateur conform het taxatierapport wordt gerepareerd worden de taxatiekosten niet in rekening gebracht.

Artikel 17 Stallingskosten

Indien de opdrachtgever binnen vijf werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht het motorrijwiel niet heeft afgehaald is de reparateur gerechtigd stallingskosten in rekening te brengen, overeenkomstig het in het bedrijf van de reparateur en naar algemene maatstaven geldend tarief van 5 EURO per dag.

Artikel 18 Vervangend vervoer

Opdrachtgever kan ongeacht de oorzaak van een technisch mankement geen aanspraak maken op vervangend vervoer.
Indien reparateur onverplicht vervangend vervoer aanbiedt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico van opdrachtgever.
Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de bromfiets afdoende verzekerd de winkel verlaat.
Opdrachtgever is ingeval van diefstal van de vervangende bromfiets en beschadiging (zowel optisch als motorisch) geheel aansprakelijk voor de schade.

Artikel 19 Retentierecht

De reparateur kan ten aanzien van het motorrijwiel een retentierecht uitoefenen, indien de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden niet of niet volledig voldoet, ook indien het kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan het zelfde motorrijwiel betreft. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende vervangende zekerheid heeft gesteld.

Garantie

Artikel 20 Garantie op motorrijwielen, onderdelen en werkzaamheden.

Op nieuwe motorrijwielen en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt.
De reparateur garandeert de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van een maand, te rekenen vanaf het tijdstip dat het motorrijwiel en/of de onderdelen weer ter beschikking van de opdrachtgever is/zijn gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze uitvoeren van de niet of niet deugdelijke uitgevoerde opdracht.
De aanspraak op de in lid 1 genoemde garantie vervalt indien de bromfiets niet meer voldoet aan de specificaties af fabriek en/of op enigerlei wijze is opgevoerd en/of koper danwel een derde zelf werkzaamheden van welke aard dan ook aan (onderdelen van) de bromfiets heeft verricht.
Lid 3 is van overeenkomstige toepassing op schriftelijke verstrekte garantie op gebruikte bromfietsen en onderdelen.
De aanspraak om de in lid 2 van dit artikel bedoelde garantie vervalt indien de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt en deze in de gelegenheid stelt de gebreken alsnog te verhelpen. De opdrachtgever kan evenmin aanspraak op garantie maken indien derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan danwel de bromfiets veranderingen heeft ondergaan die in causaal verband kunnen staan met het (ontstaan van het) gebrek.
Tekortkomingen van de koper/opdrachtgever in het nakomen van de overeenkomst ontheffen de verkoper/reparateur van zijn bovenomschreven garantieverplichtingen.

Algemene bepalingen

Artikel 21 Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling contant te geschieden bij aflevering van de zaken, respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van de werkzaamheden. Onder contante betaling wordt tevens PIN betaling verstaan .
Indien partijen hebben afgezien van contante betaling geldt een betalingstermijn van 8 dagen, zonder dat koper/opdrachtgever zich op enige verrekening kan beroepen. Bij niet tijdige betaling is de koper/opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de verkoper/reparateur is vereist.
Door koper gedane betalingen strekken in eerste plaats tot voldoening van alle schuld, de rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien koper vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
Indien de koper/opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 2 van dit artikel bedoeld, is deze vanaf het verstrijken van de betalingstermijn over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
Bij niet tijdige betaling als in lid 2 van dit artikel bedoeld is de koper/opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot en vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, onverminderd het recht van verkoper om de werkelijke gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten aan koper/opdrachtgever in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

Artikel 22 Reclames en ruilen

De koper/opdrachtgever dient reclames omtrent verkochte en/of verrichte werkzaamheden binnen bekwame tijd nadat hij/zij het gebrek ontdekt of redelijkerwijs had toebehoren te ontdekken aan de verkoper/reparateur schriftelijk mede te delen.
Indien de reclame betrekking heeft op een optische beschadiging van een nieuw geleverde bromfiets of onderdeel dient dit uiterlijk twee uur na ontvangst schriftelijk aan verkoper te worden gemeld, bij gebreke waarvan koper geacht wordt de bromfiets/het onderdeel in goede onbeschadigde staat te hebben ontvangen.
De koper/opdrachtgever moet de verkoper/reparateur in de gelegenheid stellen een reclame op haar juistheid te controleren.
Nieuwe onderdelen kunnen op vertoon van de originele kassabon binnen acht dagen worden geruild mits het onderdeel zich in de originele onbeschadigde verpakking bevindt en niet beschadigd/gebruikt/gemonteerd is (geweest).

Artikel 23 Aansprakelijkheid

De verkoper/reparateur is nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden voor directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, dan tot het bedrag waarvoor de verkoper/reparateur zich terzake heeft verzekerd, danwel indien de verkoper/reparateur terzake geen verzekering heeft gesloten tot een bedrag waarvoor verkopers/reparateurs in de branche zich, naar algemeen aanvaarde normen van aansprakelijkheidsverzekeringen, plegen te verzekeren.

Artikel 24 Geschillen

Alle geschillen tussen partijen voortvloeiende of verband houdende met het bepaalde in deze algemene voorwaarden, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter.